ENDEPL
Přihlášení

Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

Statutární město Jablonec nad Nisou získalo v roce 2008 grant z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na realizaci tříletého projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“.  Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z EU a ČR v celkové výši 6 736 tis. Kč, přičemž celkové náklady činily 7 346 tis. Kč.

Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2008 a v průběhu následujících tří let byly realizovány aktivity za účelem dosažení zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě turistického regionu Jizerských hor prostřednictvím využití stávajícího turistického potenciálu a zlepšení kvality a rozsahu služeb cestovního ruchu. Konkrétně se jednalo o následující aktivity:

1. Vznik a podpora aktivit Regionálního turistického informačního centra (RTIC)

Regionální turistické informační centrum vzniklo zejména za účelem zajišťování následujících činností:

- Řízení a koordinace aktivit sítě turistických informačních center v turistickém regionu Jizerské hory,

- rozvoj marketingových aktivit turistického regionu Jizerské hory,

- konzultace a poradenství poskytované návštěvníkům a turistům,

- sběr a aktualizace dat o nabídce CR v turistickém regionu Jizerské hory,

- monitoring potřeb a přání návštěvníků, analýzy trhu, zjišťování zpětné vazby,

- sledování a vyhodnocování návštěvnosti RTIC apod.

Od 1. 1. 2009 se Regionální turistické informační centrum stalo obecně prospěšnou organizací s názvem Jablonecké kulturní a informační centrum o. p. s., které však i nadále zajišťovalo veškeré aktivity v nezměněné podobě a stále plní funkci regionálního turistického informačního centra.

V souvislosti s realizací projektu vzniklo 1 nové pracovní místo.

2. Vytvoření programu cestovního ruchu „Turistický region Jizerské hory bez bariér“

Tento program cestovního ruchu navázal na již realizovaný projekt „Jablonec nad Nisou – město bez bariér“. Cílem bylo navázat na rozvoj aktivit v oblasti podpory cestovního ruchu pro imobilní občany. Nejprve byl na základě analýz dosud zpracovaných dokumentací, konzultací s imobilními občany a místních šetření sestaven podrobný přehled bariér, hlavních nedostatků a problémů při cestování, se kterými se mohou imobilní občané potkat. Formou místních šetření byl proveden monitoring nejen přístupnosti relevantních turistických zajímavostí, ale také ubytovacích a stravovacích zařízení.

Tak bylo možné vytipovat turistické cíle „přístupné pro všechny“ – pro osoby se sníženou pohyblivostí, rodiče s kočárky apod. Byly vymezeny turistické trasy s detailním popisem (náročnost, délka, profil apod.). Všechny trasy byly otestovány imobilními občany v terénu. Získané poznatky byly zaneseny do mapy, která se stala výstupem tohoto programu.

3. Využití památek v produktech a programech cestovního ruchu

Cílem této aktivity bylo zapojit památky do produktů a programů cestovního ruchu na území regionu Jablonec nad Nisou. Nejprve byla provedena analýza dostupných informací o památkách na území regionu, proběhla místní šetření. Ze získaných údajů byl sestaven přehled památek s uvedením typu, základní charakteristiky, lokalizace, stávajícího využití apod. Přehled o památkách byl zpracován do tištěné publikace.

4. Rozšíření a zkvalitnění produktu „Jablonecké putování“

Tento produkt cestovního ruchu představuje v podstatě hru, která provádí návštěvníky a turisty po různých zajímavých místech regionu. V rámci projektu došlo k rozšíření tohoto produktu o několik nových turisticky atraktivních míst. V souvislosti s rozšířením produktu byly vydány mapy a průvodce, ve kterém naleznou zájemci informace o jednotlivých místech na mapě vč. legend a pověstí. Do průvodce mohou návštěvníci sbírat razítka a po obdržení určitého počtu razítek dostane účastník hry odměnu ve formě pamětní mince.

5. Marketingová podpora a propagace turistického regionu Jizerské hory

Marketingové aktivity byly cíleny na zvýšení povědomí o turistickém regionu Jizerské hory a na propagaci výstupů projektů, zejména produktů a programů CR. V rámci této aktivity byly zřízeny internetové stránky www.jablonec.com, kde jsou zveřejněny informace o turistickém regionu Jizerské hory, o dění v regionu, nabídce služeb Jabloneckého kulturního a informačního centra apod. Internetová prezentace je vytvořena v několika jazykových mutacích.

Významným nástrojem propagace nabídky cestovního ruchu v regionu je účast na veletrzích cestovního ruchu. V průběhu realizace projektu byl turistický region Jizerské hory představen např. na mezinárodních veletrzích v nizozemském Utrechtu či polské Poznani. Za účelem zvýšení povědomí o TR Jizerské hory zejména mezi tuzemskými návštěvníky byly publikovány informace o regionu např. v celostátním a odborném tisku.

Projekt byl ukončen v říjnu 2011 a v současné době běží jeho pětiletá udržitelnost, kdy jsou prováděny dotisky publikací vytvořených v rámci projektu, popř. jejich aktualizace. Nadále probíhá prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu, internetové stránky vytvořené v rámci projektu jsou dále v provozu a nabízejí návštěvníkům nejaktuálnější informace z regionu apod. Ve vztahu k poskytovateli dotace jsou zpracovávány roční monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

Realizace projektu byla velmi úspěšná. Např. program „Jablonecké putování“ získal v soutěži o Velkou cenu cestovního ruchu 2011/2012 druhé místo.

1.6.2010 11:36:54 - aktualizováno 18.11.2012 19:18:42 | přečteno 17473x | miksicek

Vyhledávání

Certifikace Český systém kvality služeb Kostel sv.  Anny Dům Jany a Josefa V  Scheybalových Centrum ekologické výchovy Novinky z Jizerek březen 2017
 
Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Turistický region Jizerské hory
load